Metryczka

Informacje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) 

Nazwa, siedziba i adres organizacji w danym kraju
FHP Vileda Sp. z o.o.
ul. Puławska 182,
02-670 Warszawa
NIP: 779-00-42-544

Dane kontaktowe
Telefon: (+48) 22 543 28 80
Faks: (+48) 22 543 28 90
Strona www: www.vileda-professional.pl
NIP: 779-00-42-544
e-mail: katarzyna.jedziniak@fhp-ww.com

Zarząd Spółki:
Członek zarządu: Joanna Karpińska

FHP Vileda Spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000194371 Wysokość kapitału zakładowego wynosi 6 650 000,00 PLN
 

                                                 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej także jako Regulamin) wprowadzony został przez FHP-Vileda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000194371, NIP nr 779-00-42-544, wysokość kapitału zakładowego: 6 650 000,00 zł (dalej także jako Spółka lub Usługodawca) w celu określenia, w szczególności, rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną jak również warunków świadczenia tych usług, warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz trybu postępowania reklamacyjnego. Usługi świadczone będą za pośrednictwem strony internetowej www.vileda-professional.com (dalej także jako strona WWW).   

II Słowniczek
1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245);
3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną lub Usługi – usługi wskazane w punkcie III.2 zdanie pierwsze Regulaminu;
5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 III Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Umowa o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem z chwilą odwiedzenia przez Użytkownika strony WWW, niezależnie od tego, czy następuje to poprzez wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adresu strony WWW, czy też na skutek przekierowania z innej strony internetowej. Warunkiem korzystania z Usług jest spełnianie wymagań technicznych określonych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę polegają na umieszczaniu na stronie internetowej WWW oraz umożliwieniu Użytkownikowi zapoznania się z informacjami o produktach sprzedawanych przez Spółkę. W przypadku zamiaru rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę innych usług, w szczególności akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, warunki świadczenia tych usług, w tym prawa i obowiązki stron uregulowane będą w odrębnych regulaminach.
3. Rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, bez konieczności zawierania przez strony odrębnej umowy.
4. W przypadku gdy Usługi świadczone drogą elektroniczną będą objęte odrębnymi regulaminami lub innymi dokumentami określającymi warunki ich świadczenia, regulaminy te zostaną umieszczone na stronach internetowych, na których świadczone są te Usługi. W przypadku różnic pomiędzy niniejszym Regulaminem, a dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokumenty te mają pierwszeństwo przez niniejszym Regulaminem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub dokumentami wskazanymi w punkcie 4 powyżej.
6. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie rozpocząć i zakończyć korzystanie z Usługi w wybranym przez siebie momencie. 
7. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki Cookies) zawarte są na stronie WWW Usługodawcy.

IV Wymagania techniczne świadczenia Usług
1. Posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego odpowiednie oprogramowanie umożliwiające dostęp do sieci Internet.
2. Posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.
3. Posiadanie przez Użytkownika zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Cookies.

V Warunki świadczenia Usług
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób, jak również praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub naruszających godność innych osób, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzących w dobre obyczaje, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd jak również dostarczanie materiałów zawierających wirusy lub mogących spowodować zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez stronę WWW informacji powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia praw konserwacyjnych i naprawczych systemu teleinformatycznego, co może powodować utrudnienia lub brak świadczenia Usług w tym okresie. Równocześnie w przypadkach gdy zagrożone może być bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu Usług bez wcześniejszego powiadomienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usług, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, w tym wirusy oraz atak hackerów. Usługodawca podejmuje niezbędne środki ostrożności i wprowadza zabezpieczenia mające na celu wykluczenie lub co najmniej istotne ograniczenie ryzyka wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od tego, Usługodawca rekomenduje Użytkownikowi zainstalowanie i regularne aktualizowanie na urządzeniach, na których świadczone będą Usługi oprogramowania antywirusowego oraz aktywowanie zapory systemowej.
                                                                                                                               

VI Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług mogą być wnoszone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres complaints.pl@fhp-ww.com bądź pisemnie na adres Spółki wskazany w punkcie I niniejszego Regulaminu. 
2. Usługodawca będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w tym terminie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi odpowiedzi na złożoną reklamację. W celu szybszego rozpatrywania reklamacji wskazane jest określenie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz daty i czasu wystąpienia zdarzenia.
                                                                                                                                     

VII Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie WWW. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, a jego treść może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w szczególności poprzez jego pobranie ze strony WWW, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku nowa treść Regulaminu zostanie umieszczona na stronie WWW. Wprowadzone zmiany wejdą w życie po 14 dniach od umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie WWW.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wejściu z życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich akceptacją.
4. Wszelkie informacje, dane i materiały umieszczane na stronie WWW przez Usługodawcę stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i innych praw przysługujących Ustawodawcy i osobom trzecim w związku z czym korzystają z ochrony prawnej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami o produktach sprzedawanych przez Usługodawcę.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. W stosunkach między Usługodawcą, a Użytkownikiem, a dotyczących Regulaminu i Usług językiem obowiązującym jest język polski.
7. W przypadku ewentualnego sporu dotyczącego Usługi, Usługodawca niniejszym informuje o możliwości jego pozasądowego rozstrzygnięcia.   

                                        

  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące firmy, takie jak relacje inwestorskie, możliwości pracy, itp.

Copyright: ©2019 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, 69469 Weinheim