POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: Polityka)

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Ta Polityka wyjaśni Państwu, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jaki sposób je pozyskujemy. Znajdą w niej Państwo również nasze dane kontaktowe w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawą wydania Polityki są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

Administrator udostępnia Politykę osobom fizycznym w chwili pozyskania ich danych osobowych, poprzez wysłanie wiadomości zawierającej Politykę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

Administrator korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem jest FHP-Vileda sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o nr KRS: 0000194371, nr NIP: 7790042544, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6.650.000,00 PLN (dalej: Administrator).

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: vileda.professional.poland@fhp-ww.com lub listownie na adres: FHP-Vileda sp. z o. o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ POCHODZĄ?

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.

Co do zasady, Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników. W takim przypadku Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników w ramach zgody udzielonej Administratorowi przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku targów branżowych lub innych wydarzeń promocyjnych, Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników od podmiotów będących organizatorem targów lub wydarzeń w ramach wykonania swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Administrator przetwarza je zgodnie z opisem określonym w tabeli poniżej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe

Okres przetwarzania danych osobowych

Kontakt przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej.

Podstawą prawną działania Administratora jest zgoda Użytkownika, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane identyfikujące oraz kontaktowe Użytkownika oraz wszelkie inne dane udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania przez osobę fizyczną zgody udzielonej Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwu Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Prowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną działania Administratora jest zgoda Użytkownika, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane identyfikujące oraz kontaktowe Użytkownika oraz dane osobowe dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz wszelkie inne dane związane z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub wycofania przez osobę fizyczną zgody udzielonej Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwu Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Ochrona prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Ochrona pranie uzasadnionych interesów Administratora zmierza do ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami, sporami sądowymi oraz pozasądowymi.

Podstawą prawną działania Administratora w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności adres korespondencyjny, adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres udzielonych gwarancji umownych lub okres odpowiedzialności wobec roszczeń związanych z umową wynikający
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rękojmi.

Spełnienie obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu spełnienia obowiązków wynikających

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Podstawą prawną działania Administratora w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności adres rozliczeniowy i numer VAT.

Administrator przetwarza

i przechowuje dane osobowe przez okres związany z wystawieniem

i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy

o rachunkowości.

KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. podmioty zapewniające funkcjonowania i utrzymanie systemów informatycznych Administratora;
 2. podmioty zapewniające i utrzymujące marketing produktów i usług własnych Administratora;
 3. podmioty zapewniające doradztwo prawne, podatkowe, obsługę rachunkową oraz doradztwo finansowe;
 4. spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem, w szczególności spółki z grupy Freudenberg - w przypadku chęci zawarcia umowy na dostawę produktów lub usług.

Jeżeli odbiorca jest poza terenem UE/EOG, wdrożyliśmy niezbędne środki, takie jak przyjęcie Standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję UE i odpowiednie zabezpieczenia.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym podmiotom niż wskazane powyżej, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

JAKIE MAM PRAWA DO OCHRONY DANYCH?

Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do informacji o tym, jakie dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku:
  1. kiedy dane osobowe zebrane przez Administratora przestają mu być potrzebne do celów, o których byliście Państwo informowani;
  2. jeżeli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  3. o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać Państwa danych na innej podstawie prawnej;
  4. jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania, aby Administrator przesłał Państwa dane osobowe innemu podmiotowi;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli prawidłowość Państwa danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, możecie Państwo  także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na Państwa danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu.
 7. prawo do wycofania zgody przysługuje Państwu w stosunku do wszystkich udzielonych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
a) w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres FHP-Vileda sp. z o. o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska.
b) drogą e-mailową na adres:
vileda.professional.poland@fhp-ww.com

Wniosek, o którym mowa w §5 ust. 2 powinien jak najbardziej precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 1. z jakiego uprawnienia wymienionego w §5 ust. 1 powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. dostawa produktów);
 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. spełnienie obowiązków prawnych).

Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W przypadku przedłużenia terminy, Administrator niezwłocznie zawiadamia o tym nadawcę wniosku.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.


ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie przetwarza zgromadzonych danych osobowych przy użyciu zautomatyzowanego przetwarzania,
w tym Administrator nie prowadzi działań zmierzających do profilowania.

NA ILE MOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?

Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

INNE POSTANOWIENIA

Polityka może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności są dostępne na żądanie Użytkownika.

Data wejścia w życie: 05.03.2024

Prawo autorskie

©2019 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w odniesieniu do tekstów, obrazów i innych dzieł chronionych prawem autorskim opublikowanych na tych stronach internetowych. Powielanie, puszczanie w obieg, przechowywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, transmitowanie lub inne wykorzystywanie zawartości tych stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH jest wyraźnie zabronione.